Odpowiedź Biura Rady Miejskiej na wniosek z 2.10.2015 dzisiaj wpłynęła

Dzisiaj, tj. 23.10.2015 r. Kierownik Biura Rady Miejskiej (dalej „BRM”) przesłał odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłany przez Inicjatywę Jawny Elbląg 2.10.2015 r.
Wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie:

1. Skanu lub wersji elektronicznej protokołu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 24. września 2015 r.
Odpowiedź BRM:
Protokół  z obrad IX sesji Rady Miejskiej aktualnie jest w trakcie opracowywania i przedłożony zostanie na sesji X do przyjęcia (§ 34 ust. 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Elblągu). Po przyjęciu Protokołu (do tego czasu jest to projekt dokumentu) zostanie on opublikowany na właściwej stronie BIP.
2. Skanu lub wersji elektronicznej dokumentu zawierającego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (DRUK Nr 29/IX).
Odpowiedź BRM:
Projekt uchwały oznaczony jako Druk Nr 29-IX jest dostępny od 11.09.2015 r. na stronie BIP: Akty prawne > Projekty uchwał Rady Miejskiej > Rok 2015 > IX sesja Rady Miejskiej… > Projekty dokumentów… > Druk 29-IX. Niezależnie od tego projekty te zostały rozesłane do wszystkich osób i podmiotów, które zgłosiły chęć otrzymywania projektów dokumentów na sesje RM.
3. Skanu lub wersji elektronicznej przyjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Odpowiedź BRM:
Uchwała dot. zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Lotniczej oznaczona jest numerem IX/174/2015 i od 5.10.2015 r. znajduje się w BIP: Akty prawne > Uchwały Rady Miejskiej > Rok 2015 > Uchwała Nr X/174/2015. Ponadto tradycyjnie dokument ten udostępniony jest mieszkańcom Elbląga na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
4. Skanu lub wersji elektronicznej zapisu głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Plik ten ma przedstawiać informację którzy radni (z imienia i nazwiska) głosowali „ZA” lub „PRZECIW” lub wstrzymali się od głosu.
Odpowiedź BRM:
Skan „wydruku głosowania” nad projektem uchwały Druk Nr 29-IX stanowi załącznik Nr 1 do pisma.
5. Kto i na jakiej podstawie wprowadził do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?
Odpowiedź BRM:
Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej (art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Sesje Rady zwołuje i ustala ich porządek Przewodniczący Rady Miejskiej (art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Na porządek sesji wpływ ma także Prezydent Miasta poprzez zgłaszanie Przewodniczącemu „swoich” projektów uchwał (art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym), które obowiązkowo powinny być umieszczone w przygotowanym porządku obrad. Zgłoszenie uchwał przez Prezydenta Miasta na IX sesję RM zawiera załącznik Nr 2 do pisma.
6. Skanu wniosku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Brak odpowiedzi BRM.
7. Kto ze strony Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej lub działając w jej interesie spotykał się z przewodniczącym lub wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej? Jeżeli sporządzono protokoły lub notatki z takich spotkań, wnoszę o przesłanie ich skanów.
Odpowiedź BRM:
Biuro Rady Miejskiej nie dysponuje żadnymi informacjami co do spotkań Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących RM z przedstawicielami EUH-E. Nie istnieje zatem także dokumentacja z  takich rozmów – jeśli one miały w ogóle miejsce.
8. Czy sprawa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Elblągu? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie skanów lub wersji elektronicznych protokołów posiedzeń tych komisji.
Odpowiedź BRM:
Projekty uchwał przygotowane na sesje RM opiniowane są zawsze przez stałe komisje Rady odpowiednio do tematyki której dotyczą. Druk Nr 29-IX analizowany i opiniowany był na Komisji Gospodarki Miasta oraz Komisji Finansowo-Budżetowej. Przygotowane protokoły z posiedzeń tych komisji są jedynie projektami dokumentów i po ich zatwierdzeniu będą dostępne w Biurze Rady – po 28 października 2015 r.
9. W jakim zakresie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (prywatnej uczelni) realizuje potrzeby Elbląga? Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji?
Odpowiedź BRM:
Uzasadnienie uchwały zawiera jej projekt we wskazanym miejscu na BIP. W pozostałej części żądanie nie dotyczy informacji publicznej. Biuro Rady nie ocenia i nie komentuje zarówno projektów jak i podjętych uchwał Rady Miejskiej.

Komentarz Jawnego Elbląga:

Przesłane przez BRM informacje tylko częściowo odpowiadają na kwestie poruszone we wniosku z 2.10.2015 r. W najbliższych dniach wystąpimy do BRM o uzupełnienie odpowiedzi, a część pytań z przedmiotowego wniosku zostanie skierowana także do Prezydenta Miasta.

Jedna myśl nt. „Odpowiedź Biura Rady Miejskiej na wniosek z 2.10.2015 dzisiaj wpłynęła

  1. Pingback: Pytania do Prezydenta Elbląga w sprawie działki dla EUH-E | Jawny Elbląg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *