Postępowanie przetargowe EPEC przeprowadzono z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu 21.02.2014 r. zawarła z konsorcjum firm w składzie: G., A., P. umowę na kwotę 20 516 262,47 zł brutto. Konsorcjum to jako jedyne złożyło ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną następczą ww. postępowania przetargowego, którą zakończono 24.11.2015 r. Na stronie interetowej Krajowej Izby Odwoławczej 4.01.2016 r. opublikowane zostały dwa dokumenty dotyczące ww. kontroli:

 1. Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 24.11.2015 r. (znak: UZP/DKUE/KD/21/2015),
 1. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15).

Fragment Informacji Prezesa UZP:

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji – m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt). W niniejszym stanie faktycznym mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. Dodatkowo, działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Fragment uchwały KIO:

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w trakcie postępowania przed Prezesem UZP, w tym przekazanych przez EPEC, Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadne przypisanie Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej naruszenia:

 • art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. taki opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do systemu rur preizolowanych, który utrudniał złożenie oferty z produktami innych producentów niż LOGSTOR ROR, a to z tego względu, iż żaden inny system rur preizolowanych niż LOGSTOR ROR nie spełniał jednego wymogu SIWZ zawartego w pkt 3.5. Oznakowanie ppkt 2 Załącznika nr 8 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Sieci Ciepłownicze) do SIWZ, tj. znakowania wyrobu umożliwiającego zidentyfikowanie daty produkcji rury osłonowej i wyrobu preizolowanego,
 • § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), poprzez żądanie w pkt. VI.B Uwaga 1 SIWZ w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach polega wykonawca, a które będą brały udział w realizacji części zamówienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Aktualnie w EPEC trwają dwie kontrole. Pierwszą prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne i nie jest znany termin jej zakończenia. Drugą zlecił Prezydent Miasta Elbląga i ma ona zakończyć się w połowie lutego.

Oba wyżej wymienione dokumenty można pobrać także z naszego serwisu:
Informacja Prezesa UZP
Uchwała KIO

4 myśli nt. „Postępowanie przetargowe EPEC przeprowadzono z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

  1. Jawny Elbląg Autor wpisu

   Jawny Elbląg wysłał do Prezesa UZP zapytanie czy po podjęciu przez KIO uchwały stwierdzającej naruszenie Pzp zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Czekamy na odpowiedź – powinna dotrzeć do 10.02.2016 r.

   Odpowiedz
   1. mich

    Ale w żadnym z protokołów nie ma opisanych znamion czynu zabronionego, wiec sztucznie nakręcacie aferę. Gdyby były takie znamiona to przed protokołem CBA w epecu byliby smutni panowie w kominiarkach.

    Odpowiedz
 1. Pingback: Nowe informacje na temat przetargu EPEC (16.02.2016) | Jawny Elbląg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *