Nowe informacje na temat przetargu EPEC (16.02.2016)

Zaniepokojeni wynikami kontroli doraźnej następczej postępowania przetargowego EPEC Sp. z o.o. na Modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu, po publikacji poprzedniego wpisu:
Postępowanie przetargowe EPEC przeprowadzono z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
wysłaliśmy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wniosek o udzielenie informacji publicznych w następującym zakresie:

1. Które podmioty, poza Zamawiającym (EPEC Sp. z o.o.), zostały poinformowane o wynikach zakończonego postępowania kontrolnego? W szczególności – czy została poinformowana instytucja finansująca projekt „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” ze środków Funduszu Spójności UE w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Informacja o wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej następczej przedmiotowego postępowania została skierowana do:

 1. Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju,
 2. Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju,
 3. Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto Prezes UZP skierował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednocześnie Prezes UZP w odpowiedzi na wniosek dotyczący niniejszej sprawy poinformował o wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej: Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz radnego Rady Miejskiej w Elblągu.

2. Czy po potwierdzeniu uchwałą KIO z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15) naruszenia ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza lub inny organ lub jednostka podległa Prezesowi UZP lub KIO złożył(a) zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie skanu stosownego pisma zawiadamiającego.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP nie składał w przedmiotowej sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

3. Czy na podstawie zapisów art. 168 ustawy Pzp Prezes UZP nałożył karę pieniężną? Jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie skanu decyzji administracyjnej Prezesa UZP nakładającej karę.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP nie nałożył katy pieniężnej, o której mowa w art. 168 pkt 2 ustawy Pzp.
Prezes UZP rozważa zasadność nałożenia kary pieniężnej.

4. Czy na podstawie zapisów art. 168 ustawy Pzp Prezes UZP wystąpił do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części? Jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie skanu stosownego pisma złożonego do sądu.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP nie wystąpił do sądu o unieważnienie umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Przytoczone powyżej odpowiedzi Dyrektora Generalnego UZP zachęciły nas do dopytania o kilka kwestii:

1. Dlaczego Prezes UZP nie wystąpił do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części? Czy powodem braku takiej decyzji był fakt, że umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Oferentem została już zrealizowana (inwestycja objęta postępowaniem przetargowym zakończyła się), czy też istniały inne przesłanki ku temu?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Z uwagi na brak systemowego znaczenia wykazanego w toku kontroli naruszenia ustawy Pzp, Prezes UZP nie wystąpi z powództwem o unieważnienie umowy z 21.02.2014 r. zawartej między EPEC Sp. z o.o. a konsorcjum w składzie: GPEC Serwis Sp. z o.o. (Gdańsk), ALU-CENTRUM W.SUDWOJ Sp.J. (Komorowo/Sokołów), Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. (Toruń).

2. W jakim terminie Prezes UZP zakończy rozważanie zasadności nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 168 pkt 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP podejmie decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na EPEC Sp. z o.o. po szczegółowym przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli.

3. Jakiej wysokości karą zagrożony jest Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Pzp wysokość kary pieniężnej ustala się w zależności od wartości zamówienia. Prezes UZP może nałożyć na Zamawiającego – EPEC Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

4. Czy w przypadku wydania przez Prezesa UZP decyzji nakładającej karę, zostanie ona nałożona na Zamawiającego rozumianego jako przedsiębiorstwo (EPEC Sp. z o.o.) czy indywidualnie na Prezesa Zarządu?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Kara pieniężna stanowiąca sankcję za naruszenie przepisów ustawy Pzp nakładana jest przez Prezesa UZP na zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp, a nie na kierownika zamawiającego.

Dla uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji na początku lutego wysłaliśmy kolejne wnioski o udzielenie informacji publicznych do:

 • Prezydenta Miasta Elbląg,
 • Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA),
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Do momentu publikacji tego wpisu otrzymaliśmy odpowiedzi od Prezydenta Miasta Elbląg, Dyrektora Biura Ministra Rozwoju oraz Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie.


We wniosku do Ministerstwa Rozwoju zapytaliśmy:

 1. Jakie działania podjęło Ministerstwo Rozwoju w związku z informacją o naruszeniu ustawy Pzp przez EPEC Sp. z o.o.?
 2. Czy Ministerstwo Rozwoju przed uzyskaniem od Prezesa UZP informacji o naruszeniu ustawy Pzp prowadziło wcześniej jakąkolwiek kontrolę lub inne czynności wobec EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”?

Dyrektor Biura Ministra Rozwoju nie udzieliła wprost odpowiedzi na poruszone zagadnienia, lecz poinformowała, że wniosek w przedmiotowym zakresie należy złożyć do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej (tj. do Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii) w celu przekazania go za jej pośrednictwem do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) lub bezpośrednio do Instytucji Wdrażającej. W związku z tym, że wniosek o podobnej treści złożyliśmy równolegle do NFOŚiGW, to czekamy na odpowiedź.


Do Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego wysłaliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznych w następującym zakresie:

1. Z jakiego powodu Prezydent Miasta Elbląg zlecił przeprowadzenie przez Urząd Miasta trwającej aktualnie kontroli Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.?

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Kontrola w EPEC Sp. z o.o. wszczęta została i prowadzona jest przez Radę Nadzorczą Spółki (RN). Przeprowadzenie kontroli zainicjowane zostało przez Prezydenta Miasta Elbląg w sytuacji przedłużania się i braku wyników kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, dotyczących przeprowadzonych przez Spółkę postępowań przetargowych w związku z realizacją inwestycji w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu z wykorzystaniem środków unijnych.

2. Kiedy kontrola Urzędu Miasta w EPEC Sp. z o.o. się rozpoczęła, kiedy planowo zostanie zakończona oraz do kiedy kontrolujący mają napisać raport z kontroli?

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Prace powołanej przez RN komisji i zespołu rozpoczęły się 11.09.2015 r. i powinny zostać zakończone do 15.02.2016 r. W tym czasie powinien zostać sporządzony przez komisję protokół z kontroli.

3. Kto przeprowadza czynności kontrolne w EPEC Sp. z o.o.? Wnoszę o wskazanie nazwisk i stanowisk urzędników UM w Elblągu prowadzących kontrolę.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Kontrola prowadzona jest przez powołaną uchwałą RN 3-osobową komisję składającą się z członków RN:

 • Bogdan Mariusz Włodarczyk – Przewodniczący RN,
 • Franciszek Szyszka – Członek RN,
 • Robert Pałys – Sekretarz RN, pracownik EPEC Sp. z o.o.

Prace komisji wspiera powołany również uchwałą RN 3-osobowy zespół składający się z pracowników UM w Elblągu:

 • Adam Jocz – Dyrektor Departamentu Kontroli i Monitoringu,
 • Dariusz Ostrowski – Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Rozwoju,
 • Joanna Zakrzewska – Inspektor w Departamencie Kontroli i Monitoringu.

4. Jaki zakres zagadnień merytorycznych oraz jaki okres czasu obejmuje kontrola Urzędu Miasta w EPEC Sp. z o.o.?

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Kontrola obejmuje proces inwestycyjny prowadzony przez EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”. Kontrolą objętych jest przygotowanie i realizacja 16 spośród 22 zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2013-2014.


Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie wysłaliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznych w następującym zakresie:

1. Jakie działania podjęła lub planuje podjąć Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w związku z zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przekazaną do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych?

Na podstawie zawiadomienia, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym celu może wezwać do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz wydania albo okazania dokumentów mających istotne znaczenie dla sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Do kiedy RIO planuje zakończyć działania w przedmiotowej sprawie?

Na postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny, ustawodawca przewidział instrukcyjny termin 120 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

3. Jakie konsekwencje grożą Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. lub Prezesowi tej spółki w zwiazku z naruszenem dyscypliny finansów publicznych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Art. 31 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiera zamknięty katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, są to:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

4. Czy od ewentualnej decyzji RIO EPEC Sp. z o.o. będzie mogła się odwołać? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie instytucji odwoławczej.

Zgodnie z art. 138 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi się do Głównego Rzecznika. Zażalenie na zarządzenie i na postanowienie przewodniczącego komisji orzekającej wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Zażalenie na postanowienie komisji orzekającej, na postanowienie Głównego Rzecznika oraz na postanowienie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej. Środek zaskarżenia, przysługujący w zakresie określonym w ustawie, wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia, z zastrzeżeniem art. 91b ust. 4 i art. 112 ust. 3.

Po uzyskaniu odpowiedzi od pozostałych podmiotów (EPEC, CBA i NFOŚiGW) będziemy kontynuować ten temat.


Dodatkowo 27.01.2016 r. do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Elblągu wysłaliśmy prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie naruszenia Prawa zamówień publicznych przez EPEC. Na 25 radnych odpowiedzi udzieliły 3 osoby:

 1. Antoni Czyżyk (PO),
 2. Ryszard Klim (SLD),
 3. Maria Kosecka (niezależna).

Radny Antoni Czyżyk poinformował (wpłynęło 2.02.2016 r.):

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego stanowiska w sprawie naruszenia Prawa zamówień publicznych przez EPEC informuję, że zaniepokojony tą sprawą, złożyłem w Biurze Rady Miejskiej w Elblągu moją interpelację do Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego.
Treść interpelacji załączam. W przypadku uzyskanej odpowiedzi jej treść udostępnię do publicznej informacji.

Treść interpelacji radnego Antoniego Czyżyka można pobrać tutaj. Do dnia publikacji tego wpisu nie otrzymaliśmy informacji czy Prezydent Witold Wróblewski udzielił radnemu odpowiedzi w przedmiocie interpelacji.

Radny Ryszard Klim napisał (wpłynęło 6.02.2016 r.):

Moje stanowisko wobec naruszeń procedury przetargowej, a także wobec całokształtu funkcjonowania spółki komunalnej, w której te naruszenia zaistniały, może być tylko jedno. Jest także powszechnie znane z wystąpień podczas sesji Rady Miejskiej, pomiędzy sesjami oraz z działalności publicystycznej. To bardzo krytyczna ocena ostatnich 5 lat, w których Miasto pozbyło się wpływu na elbląskie ciepłownictwo. Decyzyjność została przejęta przez  EPEC. Stworzono tam układ bizantyjski dla swoich, bezlitośnie wykorzystując niewiedzę i tolerancję ze strony elit rządzących. Pisałem już , że układy kumplowsko-partyjne zastąpiły kompetencje i doświadczenie. Poczucie bezkarności i „parasola” skrzywiły osobowości. Partyjność stała się barierą ochronną trwającą i dzisiaj, gdzie po „menedżerach” wobec naruszenia prawa nie powinno już być śladu. EPEC stał się firmą zadłużoną, a wielomilionowe inwestycje praktycznie nie ograniczają strat ciepła. Największą cenę (dosłownie) płacą mieszkańcy, a będą płacić za ciepło jeszcze więcej, jeżeli nie podejmie się nadzwyczajnych działań.

Kogo jak kogo, ale mnie zarzuty UZP nie zaskoczyły. I jeszcze jednej „ukaranej” osoby. To Pan Tadeusz Browarczyk, wobec którego przerażona „nadbudowa” firmy spowodowała odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej. Jako jedyny zrobił to, co do niego należało. Ustalenia  Jego kontroli sprzed 1,5 roku dotyczącej  przetargów całkowicie potwierdzają dzisiejsze ustalenia kontroli UZP. Nie ma więc czym zaskoczyć. Do chwili obecnej Pan Tadeusz nie otrzymał odpowiedzi na Protokół z kontroli procedury przetargowej i pismo tym związane, a przedstawiające możliwości naruszenia prawa zamówień publicznych, skierowane w lipcu 2014r. do Prezesa firmy. A była to szansa powstrzymania już wówczas niebezpiecznego rozwoju wydarzeń. Jak można było z granatem z wyciągniętą zawleczką trwać przez 1,5 roku? Przyczyny nie udzielenia tej odpowiedzi, mimo wielokrotnych monitów radnego, stawały się jasne. Zabrakło odwagi; co pisane, to pisane i ryzykowne. Kompletnie także zawiodły w tym dwie kolejne Rady Nadzorcze.

W najważniejszej dla mieszkańców, bo najbardziej obciążających ich portfele sprawie ciepła-zawiodła całkowicie elbląska klasa polityczna, a szczególnie ta samorządowa. Nie miała klasy.

Pracy bez liku po Protokole UZP, i teraz już CBA. Tej strategicznej, i tej codziennej przywracającej utracony autorytet załogi EPEC-u, bo to ona płaci niezawinioną cenę. Ta praca powinna się odbywać bez natychmiast odwołanego Prezesa i Rady Nadzorczej. Nie widzę różnicy między tymi strukturami. Widać jednak siłę oporu materii, skoro „menedżerowie” trwają. Nie wierzę też, że struktury, które zawiodły, mogłyby pozytywnie uczestniczyć w  nowym otwarciu elbląskiego ciepłownictwa.

Radna Maria Kosecka wyraziła następujące stanowisko (wpłynęło 7.02.2016 r.):

Niezaprzeczalnie obowiązki właścicielskie w stosunku do spółek komunalnych sprawuje Prezydent Miasta, jednak Rada Miasta musi z kolei, zgodnie z obowiązującym prawem, kontrolować działalność Prezydenta. W tym kontekście radni na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 16 lutego zapoznają się z wynikami kontroli doraźnej następczej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. Mam nadzieję, że będzie to  początek procesu wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Biorąc pod uwagę dodatkowo przeprowadzony tryb odwoławczy przed Krajową Izbą Odwoławczą, który potwierdził występowanie nieprawidłowości można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nieprzestrzegania prawa. Należy w związku z tym poprzez odpowiednie organy wszcząć stosowne kroki, w mojej ocenie obowiązek ten spoczywa na Prezydencie Miasta, który dodatkowo zarządził przeprowadzenie swojej kontroli. Wypada również zastanowić się w tym miejscu nad funkcjonowaniem organów nadzorczych w spółkach. Są to zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych podstawowe organy nadzorujące pracę Zarządów w imieniu właściciela. Natomiast analizując skład osobowy tych organów i klucz wyboru nie dziwi ich pasywna postawa i brak sygnałów o nieprawidłowościach z tej strony.

Dziękujemy ww. radnym za poświęcenie czasu na przyjrzenie się sprawie i przygotowanie swoich stanowisk. Rozumiemy, że nie każdy radny musi zajmować się wszystkimi tematami, jednak rozczarowuje postawa pozostałych 22 wybrańców naszego lokalnego społeczeństwa. Nie zainteresowali się oni sprawą dotyczącą największej elbląskiej spółki komunalnej, której działalność ma realny wpływ na budżety domowe większości elblążan.


 

Inicjatywa Jawny Elbląg złożyła dzisiaj (16.02.2016 r.) wniosek o udostępnienie protokołu z kontroli przeprowadzonej w EPEC przez Radę Nadzorczą i urzędników UM celem upublicznienia tego dokumentu.

Poniżej udostępniamy odpowiedzi na wnioski, jakie do tej pory otrzymaliśmy:

 1. Odp na wniosek – Dyr Generalny UZP 2016-01-27
 2. Odp na wniosek – Dyr Generalny UZP 2016-02-11
 3. Odp na wniosek – Prezydent Miasta Elbląg 2016-02-15
 4. Odp na wniosek – Ministerstwo Rozwoju 2016-02-15
 5. Odp na wniosek – Z-ca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie 2016-02-16

 

Jedna myśl nt. „Nowe informacje na temat przetargu EPEC (16.02.2016)

 1. Mi

  Dosyc dobry materiał. Fajnie deprecjonuje zarzuty medialne i niektórych radnych. Generalnie wynika z tego, że EPEC popełnił kilka błędów (nota bene jak wielu otrzymujących dotację) i co najwyżej dostanie korektę, lub karę od UZP na zawrotną kwotę 3000 zł. Z doświadczenia: materiał MEGA słaby na coś więcej.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *