Protokół kontroli CBA w EPEC

W środę (17.02.2016 r.) otrzymaliśmy odpowiedź Centralnego Biura Antykorupcyjnego na złożony 3.02.2016 r. wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie kontroli przeprowadzonej przez CBA w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie:

1. Ile kontroli CBA wszczęło w stosunku do EPEC Sp. z o.o. w latach 2013-2016 i czego dotyczyły (zakresy przedmiotowe)?

Odpowiedź CBA:
W latach 2013-2016 CBA przeprowadziło w EPEC Sp. z o.o. kontrolę pn. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego przez EPEC Sp. z o.o. w latach 2013-2014.

2. Czy CBA prowadziło kontrolę EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności UE w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”? Jeżeli tak, to wnoszę o przesłanie raportu z tej kontroli, a jeżeli kontrola jeszcze się nie zakończyła – o wskazanie planowanego terminu zakończenia czynności kontrolnych.

Odpowiedź CBA:
Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli w EPEC Sp. z o.o. obejmował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

3. Jakie działania podjęło CBA w związku z informacją o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych przez EPEC Sp. z o.o., przekazaną do Delegatury CBA w Białymstoku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź CBA:
Na podstawie ustawy o CBA została skierowana informacja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej, w której przedstawiono także wynik kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.


Kontrola CBA przeprowadzona została w dniach od 16.07.2015 r. do 16.09.2015 r. Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały opisane na stronach 49-52 Protokołu.

Skan Protokołu CBA można pobrać stąd (plik PDF, 55 stron, rozmiar 27,6 MB):
CBA – Skan Protokołu Kontroli EPEC z 2015-09-16

Prezes EPEC Sp. z o.o. Pan Łukasz Piśkiewicz 16.09.2015 r. odmówił podpisania Protokołu „z uwagi na konieczność dokładnego zapoznania się z treścią protokołu i wniesienia ewentualnych umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania”.

Jawny Elbląg czeka jeszcze na odpowiedzi na wnioski złożone do NFOŚiGW oraz EPEC.

2 myśli nt. „Protokół kontroli CBA w EPEC

  1. mich

    Jawny Elbląg, prawdźcie czy, CBA podjęło czynności wobec innych podmiotów np. Pec Olsztyn od którego, niby skopiowana dokumentacja SIWz i innych ktore są wskazane w protokole. Dlaczego tylko w Elblagu ma być syf, skoro taka sama sytuacja, jak widać jest w wielu miastach i do tej pory nie było to nic nadzwyczajnego.

    Odpowiedz
  2. Sławek

    Ustawa o CBA mówi jasno, jak kontrolujący nie ma wiedzy specjalistycznej to wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. W tym protokole nie ma o tym słowa. Natomiast są opinie jakiś prywatnych podmiotów, które być może stanowią konkurencje wobec wykonawców. Jawny Elblag zapytajcie CBA jaki był klucz doboru podmiotów które się wypowiadały w sprawie i dlaczego nie powołano opinii biegłego? Dlaczego tez skoro uwzględnili jakieś zarzuty to nienaniesli ich zgodnie z ustawa o CBA na protokół tylko go udostępnili innym. Zapytajcie tez czy agenci kontrolujący maja wykształcenie branżowe dot. cieplownictwa?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *