Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Korespondencja pomiędzy EPEC a CBA po kontroli

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (EPEC) w odpowiedzi na wniosek Jawnego Elbląga z 19.02.2016 r. opublikowała na swojej stronie internetowej korespondencję wymienioną z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) po zakończonej 16.09.2015 r. kontroli określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego przez EPEC w latach 2013-2014.

Podajemy 2 aktywne linki do ww. strony:
http://www.epec.pl/informacje/projekt_UE/kontrola_CBA/
http://www.epec.pl/72-strona,kontrola-cba.html

Kopie pism dostępne są także na stronie Jawnego Elbląga:

Prezes EPEC w piśmie z 23.09.2015 r. złożył umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem, wnosząc o ich przyjęcie i weryfikację przedmiotowego protokołu kontroli. Według Prezesa EPEC nieprawidłowości stwierdzone przez CBA „są bezpodstawne i jako takie winny podlegać wykreśleniu z protokołu”,
a zawarte w piśmie zastrzeżenia do protokołu kontroli „wskazują jednoznacznie na istotne błędy w opisie stanu faktycznego, co w konsekwencji rzutuje na nieprawidłowości w dokonanej ocenie”.

Szef CBA w piśmie z 20.01.2016 r., po przedstawieniu analizy jedenastu zastrzeżeń złożonych przez Prezesa EPEC, w dziesięciu przypadkach przedstawił stanowisko o treści:

„Z uwagi na przedstawione przesłanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontrolowanego
w całości”.

Pismo Szefa CBA kończy się informacją:

„Niniejsze stanowisko jest ostateczne i stanowi integralną część protokołu kontroli
z 16.09.2015 r. Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 7 i 8 ustawy o CBA Kontrolowany
lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego stanowiska – pisemne wyjaśnienie tej odmowy”.

Prezes EPEC w piśmie z 27.01.2016 r. skorzystał z przytoczonego powyżej zapisu ustawy o CBA i odmówił podpisania protokołu kontroli,

„ponieważ płynące zeń wnioski są krzywdzące, mijają się z prawdą i pozostają w sprzeczności z uniwersalną wartością jaką jest sprawiedliwość”.

Szczegółowa argumentacja odmowy podpisania protokołu znajduje się w ww. piśmie (link do kopii dokumentu znajduje się powyżej).

W podsumowaniu dokumentu, uzasadniając odmowę podpisania protokołu kontroli Prezes EPEC stwierdził między innymi, że

„Kontrolujący, w trakcie prowadzonego postępowania, nie poradził sobie z techniczną materią przedmiotu kontroli” oraz „nie rozumie podstawowych pojęć technicznych i nie posiada wiedzy praktycznej w zakresie specyfiki rur preizolowanych oraz realizacji procesu inwestycyjnego”.

Zgodnie z informacją udzieloną Jawnemu Elblągowi przez Prezesa EPEC:

„Spółka nie prowadzi obecnie żadnych działań mających na celu oczyszczanie z zarzutów wskazanych w protokole CBA z 16.09.2015 r. Pragniemy wskazać, że zgodnie z utartym już poglądem sądów administracyjnych protokół kontroli zawiera jedynie ustalenia faktyczne
i oceny sporządzającego go funkcjonariusza, a co za tym idzie po wyczerpaniu procedury
z art. 45 ustawy o CBA, nie ma innych środków zaskarżenia. Pomimo tego, że się nie zgadzamy
z ustaleniami i wnioskami CBA, nie mamy narzędzi prawnych by go skutecznie wyeliminować
z obrotu prawnego.

Pragniemy również zaznaczyć, że protokół ten nie ma charakteru ani decyzji administracyjnej, ani wyroku sądowego, a co za tym idzie nie stanowi samodzielnego rozstrzygnięcia o rzekomej winie, ani równiez o karze. W zakresie przedstawionych w protokole ocen domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy oznacza jedynie tyle, że domniemywać należy,
iż kontrolujący ocenia nieprawidłowości tak, jak to przedstawił w protokole. Domniemanie to
co najważniejsze, nie obejmuje prawidłowości ocen.

Dla innych ewentualnych postępowań protokół ten może stanowić co najwyżej jeden z dowodów w trakcie prowadzonego przez dany organ postępowania i nie zwalnia tego organu z konieczności samodzielnego ustalania stanu faktycznego, ani również dokonywania w tym samodzielnych ocen.

Na uwagę, winno zasługiwać również to, że wystąpienie pokontrolne i jego skutki zależne są od oceny właściwej jednostki organizacyjnej CBA (art. 46 ust. 1 ustawy o CBA). Wynik kontroli nie stanowi potwierdzenia, ani uznania obowiązku dokonania wystąpienia, ani też innej ingerencji w sferę praw lub obowiązków kontrolowanego. Właściwa jednostka CBA może w ogóle nie podjąć żadnych działań po zakończeniu kontroli albo skierować innego rodzaju niż wystąpienie, wnioski lub zawiadomienia, względnie wszcząć postępowanie przygotowawcze w rozumieniu prawa karnego procesowego. Katalog dopuszczalnych, ale nie nakazanych przez prawo jako następstwo kontroli, działań zawiera art. 46 ust. 1 – ust. 4 ustawy o CBA.”


Poniżej udostępniamy odpowiedź na wniosek, jaką otrzymaliśmy od EPEC: