Korespondencja pomiędzy EPEC a CBA po kontroli

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (EPEC) w odpowiedzi na wniosek Jawnego Elbląga z 19.02.2016 r. opublikowała na swojej stronie internetowej korespondencję wymienioną z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) po zakończonej 16.09.2015 r. kontroli określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego przez EPEC w latach 2013-2014.

Podajemy 2 aktywne linki do ww. strony:
http://www.epec.pl/informacje/projekt_UE/kontrola_CBA/
http://www.epec.pl/72-strona,kontrola-cba.html

Kopie pism dostępne są także na stronie Jawnego Elbląga:

Prezes EPEC w piśmie z 23.09.2015 r. złożył umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem, wnosząc o ich przyjęcie i weryfikację przedmiotowego protokołu kontroli. Według Prezesa EPEC nieprawidłowości stwierdzone przez CBA „są bezpodstawne i jako takie winny podlegać wykreśleniu z protokołu”,
a zawarte w piśmie zastrzeżenia do protokołu kontroli „wskazują jednoznacznie na istotne błędy w opisie stanu faktycznego, co w konsekwencji rzutuje na nieprawidłowości w dokonanej ocenie”.

Szef CBA w piśmie z 20.01.2016 r., po przedstawieniu analizy jedenastu zastrzeżeń złożonych przez Prezesa EPEC, w dziesięciu przypadkach przedstawił stanowisko o treści:

„Z uwagi na przedstawione przesłanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontrolowanego
w całości”.

Pismo Szefa CBA kończy się informacją:

„Niniejsze stanowisko jest ostateczne i stanowi integralną część protokołu kontroli
z 16.09.2015 r. Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 7 i 8 ustawy o CBA Kontrolowany
lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego stanowiska – pisemne wyjaśnienie tej odmowy”.

Prezes EPEC w piśmie z 27.01.2016 r. skorzystał z przytoczonego powyżej zapisu ustawy o CBA i odmówił podpisania protokołu kontroli,

„ponieważ płynące zeń wnioski są krzywdzące, mijają się z prawdą i pozostają w sprzeczności z uniwersalną wartością jaką jest sprawiedliwość”.

Szczegółowa argumentacja odmowy podpisania protokołu znajduje się w ww. piśmie (link do kopii dokumentu znajduje się powyżej).

W podsumowaniu dokumentu, uzasadniając odmowę podpisania protokołu kontroli Prezes EPEC stwierdził między innymi, że

„Kontrolujący, w trakcie prowadzonego postępowania, nie poradził sobie z techniczną materią przedmiotu kontroli” oraz „nie rozumie podstawowych pojęć technicznych i nie posiada wiedzy praktycznej w zakresie specyfiki rur preizolowanych oraz realizacji procesu inwestycyjnego”.

Zgodnie z informacją udzieloną Jawnemu Elblągowi przez Prezesa EPEC:

„Spółka nie prowadzi obecnie żadnych działań mających na celu oczyszczanie z zarzutów wskazanych w protokole CBA z 16.09.2015 r. Pragniemy wskazać, że zgodnie z utartym już poglądem sądów administracyjnych protokół kontroli zawiera jedynie ustalenia faktyczne
i oceny sporządzającego go funkcjonariusza, a co za tym idzie po wyczerpaniu procedury
z art. 45 ustawy o CBA, nie ma innych środków zaskarżenia. Pomimo tego, że się nie zgadzamy
z ustaleniami i wnioskami CBA, nie mamy narzędzi prawnych by go skutecznie wyeliminować
z obrotu prawnego.

Pragniemy również zaznaczyć, że protokół ten nie ma charakteru ani decyzji administracyjnej, ani wyroku sądowego, a co za tym idzie nie stanowi samodzielnego rozstrzygnięcia o rzekomej winie, ani równiez o karze. W zakresie przedstawionych w protokole ocen domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy oznacza jedynie tyle, że domniemywać należy,
iż kontrolujący ocenia nieprawidłowości tak, jak to przedstawił w protokole. Domniemanie to
co najważniejsze, nie obejmuje prawidłowości ocen.

Dla innych ewentualnych postępowań protokół ten może stanowić co najwyżej jeden z dowodów w trakcie prowadzonego przez dany organ postępowania i nie zwalnia tego organu z konieczności samodzielnego ustalania stanu faktycznego, ani również dokonywania w tym samodzielnych ocen.

Na uwagę, winno zasługiwać również to, że wystąpienie pokontrolne i jego skutki zależne są od oceny właściwej jednostki organizacyjnej CBA (art. 46 ust. 1 ustawy o CBA). Wynik kontroli nie stanowi potwierdzenia, ani uznania obowiązku dokonania wystąpienia, ani też innej ingerencji w sferę praw lub obowiązków kontrolowanego. Właściwa jednostka CBA może w ogóle nie podjąć żadnych działań po zakończeniu kontroli albo skierować innego rodzaju niż wystąpienie, wnioski lub zawiadomienia, względnie wszcząć postępowanie przygotowawcze w rozumieniu prawa karnego procesowego. Katalog dopuszczalnych, ale nie nakazanych przez prawo jako następstwo kontroli, działań zawiera art. 46 ust. 1 – ust. 4 ustawy o CBA.”


Poniżej udostępniamy odpowiedź na wniosek, jaką otrzymaliśmy od EPEC:

Jedna myśl nt. „Korespondencja pomiędzy EPEC a CBA po kontroli

  1. Satsiek

    Co racja to racja. Jak nie zapukali do EPECu o 6 rano, to znaczy że nic na nich nie mają. O jakości protokołów i czynności CBA moze poświadczyć to, ze żadna z głośnych wykrytych afer nie skończyła sie wyrokiem skazującym, a wręcz przeciwnie – uniewinnieniem. M.in. afera domu kwasniewskich, pani Marczuk, czy ostatnia dot. rzekomej zmowy na budowę autostrad. Szef CBA podtrzymał nawet zarzuty względem ujawnionej wady protokołu jaką było postawienie zarzutu osobie niewialsciwej. To jest skandal.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *