Archiwa kategorii: Monitoring Spółek Komunalnych

Korespondencja pomiędzy EPEC a CBA po kontroli

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (EPEC) w odpowiedzi na wniosek Jawnego Elbląga z 19.02.2016 r. opublikowała na swojej stronie internetowej korespondencję wymienioną z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) po zakończonej 16.09.2015 r. kontroli określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego przez EPEC w latach 2013-2014.

Podajemy 2 aktywne linki do ww. strony:
http://www.epec.pl/informacje/projekt_UE/kontrola_CBA/
http://www.epec.pl/72-strona,kontrola-cba.html

Kopie pism dostępne są także na stronie Jawnego Elbląga:

Prezes EPEC w piśmie z 23.09.2015 r. złożył umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem, wnosząc o ich przyjęcie i weryfikację przedmiotowego protokołu kontroli. Według Prezesa EPEC nieprawidłowości stwierdzone przez CBA „są bezpodstawne i jako takie winny podlegać wykreśleniu z protokołu”,
a zawarte w piśmie zastrzeżenia do protokołu kontroli „wskazują jednoznacznie na istotne błędy w opisie stanu faktycznego, co w konsekwencji rzutuje na nieprawidłowości w dokonanej ocenie”.

Szef CBA w piśmie z 20.01.2016 r., po przedstawieniu analizy jedenastu zastrzeżeń złożonych przez Prezesa EPEC, w dziesięciu przypadkach przedstawił stanowisko o treści:

„Z uwagi na przedstawione przesłanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontrolowanego
w całości”.

Pismo Szefa CBA kończy się informacją:

„Niniejsze stanowisko jest ostateczne i stanowi integralną część protokołu kontroli
z 16.09.2015 r. Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 7 i 8 ustawy o CBA Kontrolowany
lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego stanowiska – pisemne wyjaśnienie tej odmowy”.

Prezes EPEC w piśmie z 27.01.2016 r. skorzystał z przytoczonego powyżej zapisu ustawy o CBA i odmówił podpisania protokołu kontroli,

„ponieważ płynące zeń wnioski są krzywdzące, mijają się z prawdą i pozostają w sprzeczności z uniwersalną wartością jaką jest sprawiedliwość”.

Szczegółowa argumentacja odmowy podpisania protokołu znajduje się w ww. piśmie (link do kopii dokumentu znajduje się powyżej).

W podsumowaniu dokumentu, uzasadniając odmowę podpisania protokołu kontroli Prezes EPEC stwierdził między innymi, że

„Kontrolujący, w trakcie prowadzonego postępowania, nie poradził sobie z techniczną materią przedmiotu kontroli” oraz „nie rozumie podstawowych pojęć technicznych i nie posiada wiedzy praktycznej w zakresie specyfiki rur preizolowanych oraz realizacji procesu inwestycyjnego”.

Zgodnie z informacją udzieloną Jawnemu Elblągowi przez Prezesa EPEC:

„Spółka nie prowadzi obecnie żadnych działań mających na celu oczyszczanie z zarzutów wskazanych w protokole CBA z 16.09.2015 r. Pragniemy wskazać, że zgodnie z utartym już poglądem sądów administracyjnych protokół kontroli zawiera jedynie ustalenia faktyczne
i oceny sporządzającego go funkcjonariusza, a co za tym idzie po wyczerpaniu procedury
z art. 45 ustawy o CBA, nie ma innych środków zaskarżenia. Pomimo tego, że się nie zgadzamy
z ustaleniami i wnioskami CBA, nie mamy narzędzi prawnych by go skutecznie wyeliminować
z obrotu prawnego.

Pragniemy również zaznaczyć, że protokół ten nie ma charakteru ani decyzji administracyjnej, ani wyroku sądowego, a co za tym idzie nie stanowi samodzielnego rozstrzygnięcia o rzekomej winie, ani równiez o karze. W zakresie przedstawionych w protokole ocen domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy oznacza jedynie tyle, że domniemywać należy,
iż kontrolujący ocenia nieprawidłowości tak, jak to przedstawił w protokole. Domniemanie to
co najważniejsze, nie obejmuje prawidłowości ocen.

Dla innych ewentualnych postępowań protokół ten może stanowić co najwyżej jeden z dowodów w trakcie prowadzonego przez dany organ postępowania i nie zwalnia tego organu z konieczności samodzielnego ustalania stanu faktycznego, ani również dokonywania w tym samodzielnych ocen.

Na uwagę, winno zasługiwać również to, że wystąpienie pokontrolne i jego skutki zależne są od oceny właściwej jednostki organizacyjnej CBA (art. 46 ust. 1 ustawy o CBA). Wynik kontroli nie stanowi potwierdzenia, ani uznania obowiązku dokonania wystąpienia, ani też innej ingerencji w sferę praw lub obowiązków kontrolowanego. Właściwa jednostka CBA może w ogóle nie podjąć żadnych działań po zakończeniu kontroli albo skierować innego rodzaju niż wystąpienie, wnioski lub zawiadomienia, względnie wszcząć postępowanie przygotowawcze w rozumieniu prawa karnego procesowego. Katalog dopuszczalnych, ale nie nakazanych przez prawo jako następstwo kontroli, działań zawiera art. 46 ust. 1 – ust. 4 ustawy o CBA.”


Poniżej udostępniamy odpowiedź na wniosek, jaką otrzymaliśmy od EPEC:

Odpowiedź EPEC po kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą i urzędników miejskich

W okresie od 11.09.2015 r. do 15.02.2016 r. w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (EPEC) odbyła się kontrola procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”, który zrealizowany został w latach 2013-2014.

Kontrola wszczęta została przez Radę Nadzorczą Spółki (RN) z inicjatywy Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego. Przeprowadziła ją 3-osobowa komisja składającą się z członków RN:

 1. Franciszek Szyszka – przewodniczący komisji, członek RN,
 2. Bogdan Włodarczyk – członek komisji, przewodniczący RN,
 3. Robert Pałys – członek komisji, sekretarz RN, pracownik EPEC.

Prace komisji wspierał 3-osobowy Zespół Specjalistyczny składający się z pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu (UM):

 1. Adam Jocz – Dyrektor Departamentu Kontroli i Monitoringu,
 2. Dariusz Ostrowski – Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Rozwoju,
 3. Joanna Zakrzewska – Inspektor w Departamencie Kontroli i Monitoringu.

Dokumenty opracowane przez Radę Nadzorczą i Zespół Specjalistyczny zostały upublicznione 18.02.2016 r. na stronie internetowej UM. Można je pobrać także z serwisu Jawny Elbląg:

 1. Kontrola EPEC – Stanowisko Zespołu Specjalistycznego UM z 10.02.2016
 2. Kontrola EPEC – Protokół kontrolny Rady Nadzorczej z 15.02.2016

W odpowiedzi na przedstawiony w powyższych dokumentach informacje, ze strony EPEC do Prezydenta Miasta wpłynęły trzy pisma:

 1. Pismo Związków Zawodowych do Prezydenta z 19.02.2016
 2. Pismo Komisji Przetargowej do Prezydenta z 22.02.2016
 3. Stanowisko Zarządu EPEC ws. Protokołu kontrolnego RN i Stanowiska UM z 22.02.2016

W związku z sytuacją powstałą w EPEC po zakończonych kontrolach (UZP, CBA oraz RN i UM), w poniedziałek 22.02.2016 r. o godz. 7:00 w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego z Panem Prezesem EPEC Łukaszem Piśkiewiczem oraz parlamentarzystami – Panią Posłanką Elżbietą Gelert (PO) i Panem Senatorem Jerzym Wcisła (PO).

 

NFOŚiGW analizuje wyniki kontroli UZP w EPEC

W czwartek (18.02.2016 r.) otrzymaliśmy odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na złożony 4.02.2016 r. wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie:

1. Jakie działania podjął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z informacją o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przekazaną do Departamentu Kontroli Przedsięwzięć przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a potwierdzoną w dokumentach podsumowujących postępowanie kontrolne UZP:
   ● Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Prezesa UZP z 24.11.2015 r.
      https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30148/KD_21_15.pdf;
   ● Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15)
      https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/30149/KIO-KD-68-15.pdf.
Jeżeli NFOŚiGW wszczął kontrolę, to wnoszę o przesanie informacji na temat zakresu merytorycznego (przedmiotowego) kontroli oraz planowanego czasu jej zakończenia lub raportu z kontroli, jeżeli działania kontrolne się zakończyły.

Odpowiedź NFOŚiGW:
NFOŚiGW otrzymał Informację o wyniku przeprowadzonej przez Prezesa UZP kontroli doraźnej następczej postępowania „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”. W związku z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (podrozdział 3.3. podpunkt 2) Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW prowadzi obecnie analizę przekazanego wyniku kontroli pod kątem identyfikacji informacji wskazującej na wystąpienie lub możliwość wystąpienia nieprawidłowości. Przewidywany termin zakończenia analizy to marzec 2016 r.

2. Czy NFOŚiGW przed uzyskaniem od Prezesa UZP informacji o naruszeniu ustawy Pzp prowadził wcześniej jakokąlwiek kontrolę lub inne czynności wobec EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności UE w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”? Jeżeli tak, to wnoszę o przesanie informacji na temat zakresu merytorycznego (przedmiotowego) kontroli wraz z raportem lub sprawozdania z przeprowadzonych czynności.

Odpowiedź NFOŚiGW:
Przed uzyskaniem od Prezesa UZP informacji o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych, NFOŚiGW w 2013 r. przeprowadził kontrolę dokumentacji postępowania przetargowego pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu – zadanie 2,7,13,14,20” na etapie przed wszczęciem postępowania przez Beneficjenta. NFOŚiGW stwierdził wówczas uchybienia dotyczące przygotowanej dokumentacji przetargowej. W załączeniu skan pisma skierowanego do Beneficjenta z dnia 3 kwietnia 2013 r.:
NFOŚiGW – Pismo podsumowujące kontrolę ex-ante EPEC 2013-04-03


NFOŚIGW podczas kontroli ex-ante dokumentacji przed ogłoszeniem przetargu nie wskazał nieprawidłowości polegającej na taki opis przedmiotu zamówienia, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Będziemy wyjaśniać czy wynikało to z tego, że kontrola nie obejmowała specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, czy też wymagania techniczne ograniczające konkurencję zostały wprowadzone do SIWZ później.

Protokół kontroli CBA w EPEC

W środę (17.02.2016 r.) otrzymaliśmy odpowiedź Centralnego Biura Antykorupcyjnego na złożony 3.02.2016 r. wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie kontroli przeprowadzonej przez CBA w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie:

1. Ile kontroli CBA wszczęło w stosunku do EPEC Sp. z o.o. w latach 2013-2016 i czego dotyczyły (zakresy przedmiotowe)?

Odpowiedź CBA:
W latach 2013-2016 CBA przeprowadziło w EPEC Sp. z o.o. kontrolę pn. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego przez EPEC Sp. z o.o. w latach 2013-2014.

2. Czy CBA prowadziło kontrolę EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” finansowanego ze środków Funduszu Spójności UE w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”? Jeżeli tak, to wnoszę o przesłanie raportu z tej kontroli, a jeżeli kontrola jeszcze się nie zakończyła – o wskazanie planowanego terminu zakończenia czynności kontrolnych.

Odpowiedź CBA:
Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli w EPEC Sp. z o.o. obejmował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

3. Jakie działania podjęło CBA w związku z informacją o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych przez EPEC Sp. z o.o., przekazaną do Delegatury CBA w Białymstoku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź CBA:
Na podstawie ustawy o CBA została skierowana informacja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej, w której przedstawiono także wynik kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.


Kontrola CBA przeprowadzona została w dniach od 16.07.2015 r. do 16.09.2015 r. Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały opisane na stronach 49-52 Protokołu.

Skan Protokołu CBA można pobrać stąd (plik PDF, 55 stron, rozmiar 27,6 MB):
CBA – Skan Protokołu Kontroli EPEC z 2015-09-16

Prezes EPEC Sp. z o.o. Pan Łukasz Piśkiewicz 16.09.2015 r. odmówił podpisania Protokołu „z uwagi na konieczność dokładnego zapoznania się z treścią protokołu i wniesienia ewentualnych umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania”.

Jawny Elbląg czeka jeszcze na odpowiedzi na wnioski złożone do NFOŚiGW oraz EPEC.

Nowe informacje na temat przetargu EPEC (16.02.2016)

Zaniepokojeni wynikami kontroli doraźnej następczej postępowania przetargowego EPEC Sp. z o.o. na Modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu, po publikacji poprzedniego wpisu:
Postępowanie przetargowe EPEC przeprowadzono z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
wysłaliśmy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wniosek o udzielenie informacji publicznych w następującym zakresie:

1. Które podmioty, poza Zamawiającym (EPEC Sp. z o.o.), zostały poinformowane o wynikach zakończonego postępowania kontrolnego? W szczególności – czy została poinformowana instytucja finansująca projekt „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” ze środków Funduszu Spójności UE w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Informacja o wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej następczej przedmiotowego postępowania została skierowana do:

 1. Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju,
 2. Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju,
 3. Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto Prezes UZP skierował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednocześnie Prezes UZP w odpowiedzi na wniosek dotyczący niniejszej sprawy poinformował o wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej: Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz radnego Rady Miejskiej w Elblągu.

2. Czy po potwierdzeniu uchwałą KIO z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15) naruszenia ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza lub inny organ lub jednostka podległa Prezesowi UZP lub KIO złożył(a) zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie skanu stosownego pisma zawiadamiającego.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP nie składał w przedmiotowej sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

3. Czy na podstawie zapisów art. 168 ustawy Pzp Prezes UZP nałożył karę pieniężną? Jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie skanu decyzji administracyjnej Prezesa UZP nakładającej karę.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP nie nałożył katy pieniężnej, o której mowa w art. 168 pkt 2 ustawy Pzp.
Prezes UZP rozważa zasadność nałożenia kary pieniężnej.

4. Czy na podstawie zapisów art. 168 ustawy Pzp Prezes UZP wystąpił do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części? Jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie skanu stosownego pisma złożonego do sądu.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP nie wystąpił do sądu o unieważnienie umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Przytoczone powyżej odpowiedzi Dyrektora Generalnego UZP zachęciły nas do dopytania o kilka kwestii:

1. Dlaczego Prezes UZP nie wystąpił do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części? Czy powodem braku takiej decyzji był fakt, że umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Oferentem została już zrealizowana (inwestycja objęta postępowaniem przetargowym zakończyła się), czy też istniały inne przesłanki ku temu?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Z uwagi na brak systemowego znaczenia wykazanego w toku kontroli naruszenia ustawy Pzp, Prezes UZP nie wystąpi z powództwem o unieważnienie umowy z 21.02.2014 r. zawartej między EPEC Sp. z o.o. a konsorcjum w składzie: GPEC Serwis Sp. z o.o. (Gdańsk), ALU-CENTRUM W.SUDWOJ Sp.J. (Komorowo/Sokołów), Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. (Toruń).

2. W jakim terminie Prezes UZP zakończy rozważanie zasadności nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 168 pkt 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Prezes UZP podejmie decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na EPEC Sp. z o.o. po szczegółowym przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli.

3. Jakiej wysokości karą zagrożony jest Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Pzp wysokość kary pieniężnej ustala się w zależności od wartości zamówienia. Prezes UZP może nałożyć na Zamawiającego – EPEC Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

4. Czy w przypadku wydania przez Prezesa UZP decyzji nakładającej karę, zostanie ona nałożona na Zamawiającego rozumianego jako przedsiębiorstwo (EPEC Sp. z o.o.) czy indywidualnie na Prezesa Zarządu?

Odpowiedź Dyrektora Generalnego UZP:
Kara pieniężna stanowiąca sankcję za naruszenie przepisów ustawy Pzp nakładana jest przez Prezesa UZP na zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp, a nie na kierownika zamawiającego.

Dla uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji na początku lutego wysłaliśmy kolejne wnioski o udzielenie informacji publicznych do:

 • Prezydenta Miasta Elbląg,
 • Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA),
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Do momentu publikacji tego wpisu otrzymaliśmy odpowiedzi od Prezydenta Miasta Elbląg, Dyrektora Biura Ministra Rozwoju oraz Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie.


We wniosku do Ministerstwa Rozwoju zapytaliśmy:

 1. Jakie działania podjęło Ministerstwo Rozwoju w związku z informacją o naruszeniu ustawy Pzp przez EPEC Sp. z o.o.?
 2. Czy Ministerstwo Rozwoju przed uzyskaniem od Prezesa UZP informacji o naruszeniu ustawy Pzp prowadziło wcześniej jakąkolwiek kontrolę lub inne czynności wobec EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”?

Dyrektor Biura Ministra Rozwoju nie udzieliła wprost odpowiedzi na poruszone zagadnienia, lecz poinformowała, że wniosek w przedmiotowym zakresie należy złożyć do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej (tj. do Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii) w celu przekazania go za jej pośrednictwem do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) lub bezpośrednio do Instytucji Wdrażającej. W związku z tym, że wniosek o podobnej treści złożyliśmy równolegle do NFOŚiGW, to czekamy na odpowiedź.


Do Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego wysłaliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznych w następującym zakresie:

1. Z jakiego powodu Prezydent Miasta Elbląg zlecił przeprowadzenie przez Urząd Miasta trwającej aktualnie kontroli Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.?

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Kontrola w EPEC Sp. z o.o. wszczęta została i prowadzona jest przez Radę Nadzorczą Spółki (RN). Przeprowadzenie kontroli zainicjowane zostało przez Prezydenta Miasta Elbląg w sytuacji przedłużania się i braku wyników kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, dotyczących przeprowadzonych przez Spółkę postępowań przetargowych w związku z realizacją inwestycji w zakresie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu z wykorzystaniem środków unijnych.

2. Kiedy kontrola Urzędu Miasta w EPEC Sp. z o.o. się rozpoczęła, kiedy planowo zostanie zakończona oraz do kiedy kontrolujący mają napisać raport z kontroli?

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Prace powołanej przez RN komisji i zespołu rozpoczęły się 11.09.2015 r. i powinny zostać zakończone do 15.02.2016 r. W tym czasie powinien zostać sporządzony przez komisję protokół z kontroli.

3. Kto przeprowadza czynności kontrolne w EPEC Sp. z o.o.? Wnoszę o wskazanie nazwisk i stanowisk urzędników UM w Elblągu prowadzących kontrolę.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Kontrola prowadzona jest przez powołaną uchwałą RN 3-osobową komisję składającą się z członków RN:

 • Bogdan Mariusz Włodarczyk – Przewodniczący RN,
 • Franciszek Szyszka – Członek RN,
 • Robert Pałys – Sekretarz RN, pracownik EPEC Sp. z o.o.

Prace komisji wspiera powołany również uchwałą RN 3-osobowy zespół składający się z pracowników UM w Elblągu:

 • Adam Jocz – Dyrektor Departamentu Kontroli i Monitoringu,
 • Dariusz Ostrowski – Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Rozwoju,
 • Joanna Zakrzewska – Inspektor w Departamencie Kontroli i Monitoringu.

4. Jaki zakres zagadnień merytorycznych oraz jaki okres czasu obejmuje kontrola Urzędu Miasta w EPEC Sp. z o.o.?

Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg:
Kontrola obejmuje proces inwestycyjny prowadzony przez EPEC Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu”. Kontrolą objętych jest przygotowanie i realizacja 16 spośród 22 zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2013-2014.


Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie wysłaliśmy wniosek o udzielenie informacji publicznych w następującym zakresie:

1. Jakie działania podjęła lub planuje podjąć Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w związku z zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., przekazaną do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych?

Na podstawie zawiadomienia, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym celu może wezwać do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz wydania albo okazania dokumentów mających istotne znaczenie dla sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Do kiedy RIO planuje zakończyć działania w przedmiotowej sprawie?

Na postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny, ustawodawca przewidział instrukcyjny termin 120 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

3. Jakie konsekwencje grożą Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. lub Prezesowi tej spółki w zwiazku z naruszenem dyscypliny finansów publicznych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Art. 31 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiera zamknięty katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, są to:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

4. Czy od ewentualnej decyzji RIO EPEC Sp. z o.o. będzie mogła się odwołać? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie instytucji odwoławczej.

Zgodnie z art. 138 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi się do Głównego Rzecznika. Zażalenie na zarządzenie i na postanowienie przewodniczącego komisji orzekającej wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Zażalenie na postanowienie komisji orzekającej, na postanowienie Głównego Rzecznika oraz na postanowienie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej. Środek zaskarżenia, przysługujący w zakresie określonym w ustawie, wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia, z zastrzeżeniem art. 91b ust. 4 i art. 112 ust. 3.

Po uzyskaniu odpowiedzi od pozostałych podmiotów (EPEC, CBA i NFOŚiGW) będziemy kontynuować ten temat.


Dodatkowo 27.01.2016 r. do wszystkich radnych Rady Miejskiej w Elblągu wysłaliśmy prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie naruszenia Prawa zamówień publicznych przez EPEC. Na 25 radnych odpowiedzi udzieliły 3 osoby:

 1. Antoni Czyżyk (PO),
 2. Ryszard Klim (SLD),
 3. Maria Kosecka (niezależna).

Radny Antoni Czyżyk poinformował (wpłynęło 2.02.2016 r.):

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego stanowiska w sprawie naruszenia Prawa zamówień publicznych przez EPEC informuję, że zaniepokojony tą sprawą, złożyłem w Biurze Rady Miejskiej w Elblągu moją interpelację do Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego.
Treść interpelacji załączam. W przypadku uzyskanej odpowiedzi jej treść udostępnię do publicznej informacji.

Treść interpelacji radnego Antoniego Czyżyka można pobrać tutaj. Do dnia publikacji tego wpisu nie otrzymaliśmy informacji czy Prezydent Witold Wróblewski udzielił radnemu odpowiedzi w przedmiocie interpelacji.

Radny Ryszard Klim napisał (wpłynęło 6.02.2016 r.):

Moje stanowisko wobec naruszeń procedury przetargowej, a także wobec całokształtu funkcjonowania spółki komunalnej, w której te naruszenia zaistniały, może być tylko jedno. Jest także powszechnie znane z wystąpień podczas sesji Rady Miejskiej, pomiędzy sesjami oraz z działalności publicystycznej. To bardzo krytyczna ocena ostatnich 5 lat, w których Miasto pozbyło się wpływu na elbląskie ciepłownictwo. Decyzyjność została przejęta przez  EPEC. Stworzono tam układ bizantyjski dla swoich, bezlitośnie wykorzystując niewiedzę i tolerancję ze strony elit rządzących. Pisałem już , że układy kumplowsko-partyjne zastąpiły kompetencje i doświadczenie. Poczucie bezkarności i „parasola” skrzywiły osobowości. Partyjność stała się barierą ochronną trwającą i dzisiaj, gdzie po „menedżerach” wobec naruszenia prawa nie powinno już być śladu. EPEC stał się firmą zadłużoną, a wielomilionowe inwestycje praktycznie nie ograniczają strat ciepła. Największą cenę (dosłownie) płacą mieszkańcy, a będą płacić za ciepło jeszcze więcej, jeżeli nie podejmie się nadzwyczajnych działań.

Kogo jak kogo, ale mnie zarzuty UZP nie zaskoczyły. I jeszcze jednej „ukaranej” osoby. To Pan Tadeusz Browarczyk, wobec którego przerażona „nadbudowa” firmy spowodowała odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej. Jako jedyny zrobił to, co do niego należało. Ustalenia  Jego kontroli sprzed 1,5 roku dotyczącej  przetargów całkowicie potwierdzają dzisiejsze ustalenia kontroli UZP. Nie ma więc czym zaskoczyć. Do chwili obecnej Pan Tadeusz nie otrzymał odpowiedzi na Protokół z kontroli procedury przetargowej i pismo tym związane, a przedstawiające możliwości naruszenia prawa zamówień publicznych, skierowane w lipcu 2014r. do Prezesa firmy. A była to szansa powstrzymania już wówczas niebezpiecznego rozwoju wydarzeń. Jak można było z granatem z wyciągniętą zawleczką trwać przez 1,5 roku? Przyczyny nie udzielenia tej odpowiedzi, mimo wielokrotnych monitów radnego, stawały się jasne. Zabrakło odwagi; co pisane, to pisane i ryzykowne. Kompletnie także zawiodły w tym dwie kolejne Rady Nadzorcze.

W najważniejszej dla mieszkańców, bo najbardziej obciążających ich portfele sprawie ciepła-zawiodła całkowicie elbląska klasa polityczna, a szczególnie ta samorządowa. Nie miała klasy.

Pracy bez liku po Protokole UZP, i teraz już CBA. Tej strategicznej, i tej codziennej przywracającej utracony autorytet załogi EPEC-u, bo to ona płaci niezawinioną cenę. Ta praca powinna się odbywać bez natychmiast odwołanego Prezesa i Rady Nadzorczej. Nie widzę różnicy między tymi strukturami. Widać jednak siłę oporu materii, skoro „menedżerowie” trwają. Nie wierzę też, że struktury, które zawiodły, mogłyby pozytywnie uczestniczyć w  nowym otwarciu elbląskiego ciepłownictwa.

Radna Maria Kosecka wyraziła następujące stanowisko (wpłynęło 7.02.2016 r.):

Niezaprzeczalnie obowiązki właścicielskie w stosunku do spółek komunalnych sprawuje Prezydent Miasta, jednak Rada Miasta musi z kolei, zgodnie z obowiązującym prawem, kontrolować działalność Prezydenta. W tym kontekście radni na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 16 lutego zapoznają się z wynikami kontroli doraźnej następczej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. Mam nadzieję, że będzie to  początek procesu wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Biorąc pod uwagę dodatkowo przeprowadzony tryb odwoławczy przed Krajową Izbą Odwoławczą, który potwierdził występowanie nieprawidłowości można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nieprzestrzegania prawa. Należy w związku z tym poprzez odpowiednie organy wszcząć stosowne kroki, w mojej ocenie obowiązek ten spoczywa na Prezydencie Miasta, który dodatkowo zarządził przeprowadzenie swojej kontroli. Wypada również zastanowić się w tym miejscu nad funkcjonowaniem organów nadzorczych w spółkach. Są to zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych podstawowe organy nadzorujące pracę Zarządów w imieniu właściciela. Natomiast analizując skład osobowy tych organów i klucz wyboru nie dziwi ich pasywna postawa i brak sygnałów o nieprawidłowościach z tej strony.

Dziękujemy ww. radnym za poświęcenie czasu na przyjrzenie się sprawie i przygotowanie swoich stanowisk. Rozumiemy, że nie każdy radny musi zajmować się wszystkimi tematami, jednak rozczarowuje postawa pozostałych 22 wybrańców naszego lokalnego społeczeństwa. Nie zainteresowali się oni sprawą dotyczącą największej elbląskiej spółki komunalnej, której działalność ma realny wpływ na budżety domowe większości elblążan.


 

Inicjatywa Jawny Elbląg złożyła dzisiaj (16.02.2016 r.) wniosek o udostępnienie protokołu z kontroli przeprowadzonej w EPEC przez Radę Nadzorczą i urzędników UM celem upublicznienia tego dokumentu.

Poniżej udostępniamy odpowiedzi na wnioski, jakie do tej pory otrzymaliśmy:

 1. Odp na wniosek – Dyr Generalny UZP 2016-01-27
 2. Odp na wniosek – Dyr Generalny UZP 2016-02-11
 3. Odp na wniosek – Prezydent Miasta Elbląg 2016-02-15
 4. Odp na wniosek – Ministerstwo Rozwoju 2016-02-15
 5. Odp na wniosek – Z-ca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie 2016-02-16

 

Postępowanie przetargowe EPEC przeprowadzono z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu 21.02.2014 r. zawarła z konsorcjum firm w składzie: G., A., P. umowę na kwotę 20 516 262,47 zł brutto. Konsorcjum to jako jedyne złożyło ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną następczą ww. postępowania przetargowego, którą zakończono 24.11.2015 r. Na stronie interetowej Krajowej Izby Odwoławczej 4.01.2016 r. opublikowane zostały dwa dokumenty dotyczące ww. kontroli:

 1. Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 24.11.2015 r. (znak: UZP/DKUE/KD/21/2015),
 1. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15).

Fragment Informacji Prezesa UZP:

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji – m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt). W niniejszym stanie faktycznym mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. Dodatkowo, działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Fragment uchwały KIO:

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w trakcie postępowania przed Prezesem UZP, w tym przekazanych przez EPEC, Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadne przypisanie Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej naruszenia:

 • art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. taki opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do systemu rur preizolowanych, który utrudniał złożenie oferty z produktami innych producentów niż LOGSTOR ROR, a to z tego względu, iż żaden inny system rur preizolowanych niż LOGSTOR ROR nie spełniał jednego wymogu SIWZ zawartego w pkt 3.5. Oznakowanie ppkt 2 Załącznika nr 8 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Sieci Ciepłownicze) do SIWZ, tj. znakowania wyrobu umożliwiającego zidentyfikowanie daty produkcji rury osłonowej i wyrobu preizolowanego,
 • § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), poprzez żądanie w pkt. VI.B Uwaga 1 SIWZ w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach polega wykonawca, a które będą brały udział w realizacji części zamówienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Aktualnie w EPEC trwają dwie kontrole. Pierwszą prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne i nie jest znany termin jej zakończenia. Drugą zlecił Prezydent Miasta Elbląga i ma ona zakończyć się w połowie lutego.

Oba wyżej wymienione dokumenty można pobrać także z naszego serwisu:
Informacja Prezesa UZP
Uchwała KIO

Watchdog wystartował w Elblągu!

Jawny Elbląg to nowa inicjatywa obywatelska mająca na celu prowadzenie tzw. działań strażniczych (z ang. watchdog) wobec instytucji publicznych, których działania finansowane są z podatków, a więc z pieniędzy obywateli.

Powstanie tej inicjatywy wynikło bezpośrednio z zakwalifikowania dwóch mieszkańców Elbląga – Marka Zajączkowskiego i Marcina Zakęs – do udziału w II edycji Monitoringu Spółek Komunalnych (MSK) – działania prowadzonego przez stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

W ubiegły weekend (11-13. września 2015 r.) w Pruszkowie pod Warszawą odbyło się szkolenie otwierające Monitoring. Wzięło w nim udział ponad 20 osób z różnych stron Polski. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z obowiązującym prawem dotyczącym dostępu do informacji publicznych, z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania spółek komunalnych oraz z założeniami Monitoringu Spółek Komunalnych i narzędziami do jego przeprowadzenia.

Monitoringiem w Elblągu zostały objęte dwie miejskie spółki:
1. EPEC – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – monitoring prowadzi Marcin Zakęs
2. ZPME – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. – monitoring prowadzi Marek Zajączkowski

Już w pierwszym tygodniu po szkoleniu do spółek oraz urzędów gmin rozesłane zostały pierwsze wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (UDIP) instytucje mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Czy zmieszczą się w tym terminie i czy przekażą wszystkie informacje, o które wnioskowano, okaże się w ciągu niespełna 2 tygodni.

Etap zbierania danych w ramach MSK przewidziany został na 12 tygodni. Następnie w grudniu odbędzie się drugie szkolenie w Pruszkowie, na którym uczestnicy podsumują zebrane informacje, podzielą się doświadczeniami z I etapu realizacji monitoringu i zdobędą kolejną porcję wiedzy watchdogowej. Następnie w ciągu kolejnych kilku miesięcy (w I-II kwartale 2016 r.) opublikowane zostaną raporty z monitoringu, w których zawarte zostaną tzw. zalecenia pokontrolne.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej pracy w ramach monitoringu. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zyska zainteresowanie mieszkańców Elbląga i zachęci część z nich do podejmowania własnych działań watchdogowych 🙂

Z naszej strony zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy. Im więcej nas będzie się interesować tym, jak działają elbląskie instytucje publiczne i podlegające im spółki, tym lepiej powinny one pracować w naszym wspólnym, społecznym interesie.

Marek Zajączkowski, Marcin Zakęs