Archiwa tagu: Dobre praktyki

Kontrowersje wokół przekazania nieruchomości na rzecz EUH-E

Zgodnie z treścią zaproszenia na IX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się już jutro (24.09.2015), w porządku obrad w punkcie „11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej” w podpunkcie 28 znalazła się „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej”.

Sprawa ewentualnego oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomości o pow. około 1,6ha budzi wiele kontrowersji, ponieważ:

  1. EUH-E jest podmiotem prywatnym.
  2. Właścicielem i jednocześnie Rektorem EUH-E jest dr Zdzisław Dubiella – jeszcze kilka tygodni temu radny Rady Miejskiej w Elblągu (członek klubu mającego większość 13/25 w RM).
  3. Nie są publicznie znane szczegóły dotyczące planów wykorzystania działki przez EUH-E.
  4. Nie są publicznie znane warunki finansowe na jakich miasto w/w działkę chce oddać w użytkowanie wieczyste.
  5. Rada Miejska planuje oddać teren o potencjalnej wartości kilku milionów złotych rezygnując z przeprowadzenia przetargu.
  6. Przekazanie działki na rzecz prywatnego podmiotu może zablokować inne, ważne z publicznego punktu widzenia możliwości wykorzystania tego terenu, jak np. sprzedaż potencjalnemu inwestorowi tej działki jako części większej całości czy rozbudowa infrastruktury Aeroklubu Elbląskiego (AE nie ma możliwości przeniesienia się do innej lokalizacji, natomiast EUH-E ma możliwość rozbudowy swojej infrastruktury w innych częściach Elbląga).

Z treści zaproszenia na sesję nie wynika czy podczas jutrzejszej sesji radni będą tylko rozpatrywać projekt uchwały czy też zamierzają tę uchwałę podjąć. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, jeżeli radni podejmą uchwałę już jutro, działając w atmosferze tajemnicy, może to spowodować domysły, że nie działali w interesie publicznym. Dobrym wyjściem z tej niejasnej sytuacji byłoby, gdyby Rada Miasta ograniczyła się do rozpatrzenia projektu uchwały, a sam projekt został opublikowany w BIP i przekazany do dalszych prac w komisji RM. Na posiedzenie komisji RM mogą zostać zaproszeni przedstawiciele interesariuszy, którzy – po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem uchwały – przedstawią swoje stanowiska w tej sprawie.

W Biuletynie Informacji Publicznej UM w Elblągu, poza samymi zaproszeniami na sesje Rady Miejskiej, nie są udostępniane inne dokumenty. Z tego względu obywatele zainteresowani dowolną sprawą nie mają możliwości zapoznania się np. z projektami uchwał i wyrażenia swojej opinii. Dobrą praktyką Biura Rady Miejskiej byłoby udostępnianie w BIP kompletu dokumentów przekazywanych radnym przed sesją.

Natomiast w przypadkach takich, jak wniosek o przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, władze miasta powinny udostępniać w BIP korespondencję prowadzoną z wnioskodawcą oraz protokoły ze spotkań funkcjonariuszy publicznych z przedstawicielami wnioskodawcy. Tu chodzi bowiem o dysponowanie własnością mieszkańców Elbląga, więc to samym władzom miasta powinno zależeć na przejrzystości działań. Nie ma tu znaczenia czy nieruchomość jest warta tysiąc złotych czy 10 mln złotych – chodzi o zasadę.