Archiwa tagu: Watchdog

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Postępowanie przetargowe EPEC przeprowadzono z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu 21.02.2014 r. zawarła z konsorcjum firm w składzie: G., A., P. umowę na kwotę 20 516 262,47 zł brutto. Konsorcjum to jako jedyne złożyło ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną następczą ww. postępowania przetargowego, którą zakończono 24.11.2015 r. Na stronie interetowej Krajowej Izby Odwoławczej 4.01.2016 r. opublikowane zostały dwa dokumenty dotyczące ww. kontroli:

 1. Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 24.11.2015 r. (znak: UZP/DKUE/KD/21/2015),
 1. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 29.12.2015 r. (sygnatura akt: KIO/KD 68/15).

Fragment Informacji Prezesa UZP:

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji – m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt). W niniejszym stanie faktycznym mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. Dodatkowo, działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Fragment uchwały KIO:

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w trakcie postępowania przed Prezesem UZP, w tym przekazanych przez EPEC, Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadne przypisanie Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej naruszenia:

 • art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. taki opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do systemu rur preizolowanych, który utrudniał złożenie oferty z produktami innych producentów niż LOGSTOR ROR, a to z tego względu, iż żaden inny system rur preizolowanych niż LOGSTOR ROR nie spełniał jednego wymogu SIWZ zawartego w pkt 3.5. Oznakowanie ppkt 2 Załącznika nr 8 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Sieci Ciepłownicze) do SIWZ, tj. znakowania wyrobu umożliwiającego zidentyfikowanie daty produkcji rury osłonowej i wyrobu preizolowanego,
 • § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), poprzez żądanie w pkt. VI.B Uwaga 1 SIWZ w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach polega wykonawca, a które będą brały udział w realizacji części zamówienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Aktualnie w EPEC trwają dwie kontrole. Pierwszą prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne i nie jest znany termin jej zakończenia. Drugą zlecił Prezydent Miasta Elbląga i ma ona zakończyć się w połowie lutego.

Oba wyżej wymienione dokumenty można pobrać także z naszego serwisu:
Informacja Prezesa UZP
Uchwała KIO

Pytania do Prezydenta Elbląga w sprawie działki dla EUH-E

Po kilku tygodniach przerwy wracamy do tematu. Z uwagi na fakt, że Pan Jerzy Wilk osobiście nie odpowiedział na nasz wniosek z 2.10.2015 r., a odpowiedzi Biura Rady Miejskiej nie były kompletne, Inicjatywa Jawny Elbląg przesłała dzisiaj (20.11.2015 r.) do Pana Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Elbląga, wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Poniżej treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznych w zakresie:

 1. Kto i na czyj wniosek wprowadził do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu (24.09.2015 r.) punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej (oznaczonej jako działka nr 38/23 o pow. 1,5983 ha) na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?
   
 2. Skanu korespondencji wymienionej pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta Elbląga lub przedstawicielami władz Elbląga a przedstawicielami Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w sprawie pozyskania przez uczelnię nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, w tym wniosku o oddanie w użytkowanie wieczyste tej nieruchomości na rzecz uczelni.
   
 3. Kto ze strony Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej lub działając w jej interesie spotykał się z urzędnikami Urzędu Miejskiego w Elblągu lub władzami Elbląga w sprawie możliwości pozyskania przez uczelnię nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej? Kiedy takie spotkania się odbyły? Jeżeli sporządzono protokoły lub notatki z takich spotkań, wnoszę o przesłanie ich skanów.
   
 4. W jakim zakresie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (prywatnej uczelni) realizuje potrzeby Elbląga? Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji?
   
 5. Dlaczego w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i w samej uchwale nie znalazły się żadne dane finansowe, w tym wartość nieruchomości oraz wysokość opłat z tytułu użytkowania?
   
 6. Na jaką kwotę wyceniona została nieruchomość gruntowa położona w Elblągu przy ul. Lotniczej, którą oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?
   
 7. Skanu umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, zawartej pomiędzy Gminą Miastem Elbląg a Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, wnoszę o udostępnienie jej aktualnego projektu.
   
 8. Czy Gmina Miasto Elbląg miała inne plany dotyczące nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej (oznaczonej jako działka nr 38/23 o pow. 1,5983 ha) lub czy do Urzędu Miasta w Elblągu wpłynęły dla tej nieruchomości oferty zakupu, dzierżawy lub ustanowienia użytkowania wieczystego przez inne podmioty?
Odpowiedzi na powyższe pytania wraz z dokumentami proszę przesłać w formie elektronicznej.

Odpowiedź Biura Rady Miejskiej na wniosek z 2.10.2015 dzisiaj wpłynęła

Dzisiaj, tj. 23.10.2015 r. Kierownik Biura Rady Miejskiej (dalej „BRM”) przesłał odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłany przez Inicjatywę Jawny Elbląg 2.10.2015 r.
Wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie:

1. Skanu lub wersji elektronicznej protokołu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 24. września 2015 r.
Odpowiedź BRM:
Protokół  z obrad IX sesji Rady Miejskiej aktualnie jest w trakcie opracowywania i przedłożony zostanie na sesji X do przyjęcia (§ 34 ust. 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Elblągu). Po przyjęciu Protokołu (do tego czasu jest to projekt dokumentu) zostanie on opublikowany na właściwej stronie BIP.
2. Skanu lub wersji elektronicznej dokumentu zawierającego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (DRUK Nr 29/IX).
Odpowiedź BRM:
Projekt uchwały oznaczony jako Druk Nr 29-IX jest dostępny od 11.09.2015 r. na stronie BIP: Akty prawne > Projekty uchwał Rady Miejskiej > Rok 2015 > IX sesja Rady Miejskiej… > Projekty dokumentów… > Druk 29-IX. Niezależnie od tego projekty te zostały rozesłane do wszystkich osób i podmiotów, które zgłosiły chęć otrzymywania projektów dokumentów na sesje RM.
3. Skanu lub wersji elektronicznej przyjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Odpowiedź BRM:
Uchwała dot. zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Lotniczej oznaczona jest numerem IX/174/2015 i od 5.10.2015 r. znajduje się w BIP: Akty prawne > Uchwały Rady Miejskiej > Rok 2015 > Uchwała Nr X/174/2015. Ponadto tradycyjnie dokument ten udostępniony jest mieszkańcom Elbląga na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
4. Skanu lub wersji elektronicznej zapisu głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Plik ten ma przedstawiać informację którzy radni (z imienia i nazwiska) głosowali „ZA” lub „PRZECIW” lub wstrzymali się od głosu.
Odpowiedź BRM:
Skan „wydruku głosowania” nad projektem uchwały Druk Nr 29-IX stanowi załącznik Nr 1 do pisma.
5. Kto i na jakiej podstawie wprowadził do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?
Odpowiedź BRM:
Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej (art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Sesje Rady zwołuje i ustala ich porządek Przewodniczący Rady Miejskiej (art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Na porządek sesji wpływ ma także Prezydent Miasta poprzez zgłaszanie Przewodniczącemu „swoich” projektów uchwał (art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym), które obowiązkowo powinny być umieszczone w przygotowanym porządku obrad. Zgłoszenie uchwał przez Prezydenta Miasta na IX sesję RM zawiera załącznik Nr 2 do pisma.
6. Skanu wniosku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Brak odpowiedzi BRM.
7. Kto ze strony Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej lub działając w jej interesie spotykał się z przewodniczącym lub wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej? Jeżeli sporządzono protokoły lub notatki z takich spotkań, wnoszę o przesłanie ich skanów.
Odpowiedź BRM:
Biuro Rady Miejskiej nie dysponuje żadnymi informacjami co do spotkań Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących RM z przedstawicielami EUH-E. Nie istnieje zatem także dokumentacja z  takich rozmów – jeśli one miały w ogóle miejsce.
8. Czy sprawa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Elblągu? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie skanów lub wersji elektronicznych protokołów posiedzeń tych komisji.
Odpowiedź BRM:
Projekty uchwał przygotowane na sesje RM opiniowane są zawsze przez stałe komisje Rady odpowiednio do tematyki której dotyczą. Druk Nr 29-IX analizowany i opiniowany był na Komisji Gospodarki Miasta oraz Komisji Finansowo-Budżetowej. Przygotowane protokoły z posiedzeń tych komisji są jedynie projektami dokumentów i po ich zatwierdzeniu będą dostępne w Biurze Rady – po 28 października 2015 r.
9. W jakim zakresie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (prywatnej uczelni) realizuje potrzeby Elbląga? Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji?
Odpowiedź BRM:
Uzasadnienie uchwały zawiera jej projekt we wskazanym miejscu na BIP. W pozostałej części żądanie nie dotyczy informacji publicznej. Biuro Rady nie ocenia i nie komentuje zarówno projektów jak i podjętych uchwał Rady Miejskiej.

Komentarz Jawnego Elbląga:

Przesłane przez BRM informacje tylko częściowo odpowiadają na kwestie poruszone we wniosku z 2.10.2015 r. W najbliższych dniach wystąpimy do BRM o uzupełnienie odpowiedzi, a część pytań z przedmiotowego wniosku zostanie skierowana także do Prezydenta Miasta.

Jerzy Wilk nie odpowiedział na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Złożony w piątek 2.10.2015 r. przez Inicjatywę Jawny Elbląg do Przewodniczącego oraz Biura Rady Miejskiej w Elblągu wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie działki przy ul. Lotniczej (szczegóły tutajnie doczekał się odpowiedzi w czasie wymaganym ustawą o dostępie do informacji publicznej (UDIP). Do chwili obecnej (20.10.2015 r.) ani Pan Jerzy Wilk ani żaden pracownik Biura Rady Miejskiej nie skontaktował się z nami.

Należy w tym momencie wskazać, że UDIP w art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Więcej na ten temat w artykule zamieszczonym w serwisie informacjapubliczna.org.pl

Aktualnie analizujemy warianty dalszego postepowania w tej sprawie i w ciągu kolejnych kilku dni podejmiemy dalsze działania.

Pytania do przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie działki dla EUH-E

Inicjatywa Jawny Elbląg przesłała do Pana Jerzego Wilka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, adresat wniosku ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Gdy tylko odpowiedzi uzyskamy, opublikujemy ich treść w serwisie Jawny Elbląg.

Poniżej treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznych w zakresie:

1. Skanu lub wersji elektronicznej protokołu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 24. września 2015 r.

2. Skanu lub wersji elektronicznej dokumentu zawierającego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (DRUK Nr 29/IX).

3. Skanu lub wersji elektronicznej przyjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

4. Skanu lub wersji elektronicznej zapisu głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Plik ten ma przedstawiać informację którzy radni (z imienia i nazwiska) głosowali „ZA” lub „PRZECIW” lub wstrzymali się od głosu.

5. Kto i na jakiej podstawie wprowadził do porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Elblągu punkt dotyczący rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej?

6. Skanu wniosku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

7. Kto ze strony Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej lub działając w jej interesie spotykał się z przewodniczącym lub wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej? Jeżeli sporządzono protokoły lub notatki z takich spotkań, wnoszę o przesłanie ich skanów.

8. Czy sprawa oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Elblągu? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie skanów lub wersji elektronicznych protokołów posiedzeń tych komisji.

9. W jakim zakresie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (prywatnej uczelni) realizuje potrzeby Elbląga? Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji?

Odpowiedzi na powyższe pytania wraz z dokumentami proszę przesłać w formie elektronicznej.

Kontrowersje wokół przekazania nieruchomości na rzecz EUH-E

Zgodnie z treścią zaproszenia na IX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się już jutro (24.09.2015), w porządku obrad w punkcie „11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej” w podpunkcie 28 znalazła się „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej”.

Sprawa ewentualnego oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomości o pow. około 1,6ha budzi wiele kontrowersji, ponieważ:

 1. EUH-E jest podmiotem prywatnym.
 2. Właścicielem i jednocześnie Rektorem EUH-E jest dr Zdzisław Dubiella – jeszcze kilka tygodni temu radny Rady Miejskiej w Elblągu (członek klubu mającego większość 13/25 w RM).
 3. Nie są publicznie znane szczegóły dotyczące planów wykorzystania działki przez EUH-E.
 4. Nie są publicznie znane warunki finansowe na jakich miasto w/w działkę chce oddać w użytkowanie wieczyste.
 5. Rada Miejska planuje oddać teren o potencjalnej wartości kilku milionów złotych rezygnując z przeprowadzenia przetargu.
 6. Przekazanie działki na rzecz prywatnego podmiotu może zablokować inne, ważne z publicznego punktu widzenia możliwości wykorzystania tego terenu, jak np. sprzedaż potencjalnemu inwestorowi tej działki jako części większej całości czy rozbudowa infrastruktury Aeroklubu Elbląskiego (AE nie ma możliwości przeniesienia się do innej lokalizacji, natomiast EUH-E ma możliwość rozbudowy swojej infrastruktury w innych częściach Elbląga).

Z treści zaproszenia na sesję nie wynika czy podczas jutrzejszej sesji radni będą tylko rozpatrywać projekt uchwały czy też zamierzają tę uchwałę podjąć. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, jeżeli radni podejmą uchwałę już jutro, działając w atmosferze tajemnicy, może to spowodować domysły, że nie działali w interesie publicznym. Dobrym wyjściem z tej niejasnej sytuacji byłoby, gdyby Rada Miasta ograniczyła się do rozpatrzenia projektu uchwały, a sam projekt został opublikowany w BIP i przekazany do dalszych prac w komisji RM. Na posiedzenie komisji RM mogą zostać zaproszeni przedstawiciele interesariuszy, którzy – po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem uchwały – przedstawią swoje stanowiska w tej sprawie.

W Biuletynie Informacji Publicznej UM w Elblągu, poza samymi zaproszeniami na sesje Rady Miejskiej, nie są udostępniane inne dokumenty. Z tego względu obywatele zainteresowani dowolną sprawą nie mają możliwości zapoznania się np. z projektami uchwał i wyrażenia swojej opinii. Dobrą praktyką Biura Rady Miejskiej byłoby udostępnianie w BIP kompletu dokumentów przekazywanych radnym przed sesją.

Natomiast w przypadkach takich, jak wniosek o przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, władze miasta powinny udostępniać w BIP korespondencję prowadzoną z wnioskodawcą oraz protokoły ze spotkań funkcjonariuszy publicznych z przedstawicielami wnioskodawcy. Tu chodzi bowiem o dysponowanie własnością mieszkańców Elbląga, więc to samym władzom miasta powinno zależeć na przejrzystości działań. Nie ma tu znaczenia czy nieruchomość jest warta tysiąc złotych czy 10 mln złotych – chodzi o zasadę.

Watchdog wystartował w Elblągu!

Jawny Elbląg to nowa inicjatywa obywatelska mająca na celu prowadzenie tzw. działań strażniczych (z ang. watchdog) wobec instytucji publicznych, których działania finansowane są z podatków, a więc z pieniędzy obywateli.

Powstanie tej inicjatywy wynikło bezpośrednio z zakwalifikowania dwóch mieszkańców Elbląga – Marka Zajączkowskiego i Marcina Zakęs – do udziału w II edycji Monitoringu Spółek Komunalnych (MSK) – działania prowadzonego przez stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

W ubiegły weekend (11-13. września 2015 r.) w Pruszkowie pod Warszawą odbyło się szkolenie otwierające Monitoring. Wzięło w nim udział ponad 20 osób z różnych stron Polski. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z obowiązującym prawem dotyczącym dostępu do informacji publicznych, z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania spółek komunalnych oraz z założeniami Monitoringu Spółek Komunalnych i narzędziami do jego przeprowadzenia.

Monitoringiem w Elblągu zostały objęte dwie miejskie spółki:
1. EPEC – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – monitoring prowadzi Marcin Zakęs
2. ZPME – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. – monitoring prowadzi Marek Zajączkowski

Już w pierwszym tygodniu po szkoleniu do spółek oraz urzędów gmin rozesłane zostały pierwsze wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (UDIP) instytucje mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Czy zmieszczą się w tym terminie i czy przekażą wszystkie informacje, o które wnioskowano, okaże się w ciągu niespełna 2 tygodni.

Etap zbierania danych w ramach MSK przewidziany został na 12 tygodni. Następnie w grudniu odbędzie się drugie szkolenie w Pruszkowie, na którym uczestnicy podsumują zebrane informacje, podzielą się doświadczeniami z I etapu realizacji monitoringu i zdobędą kolejną porcję wiedzy watchdogowej. Następnie w ciągu kolejnych kilku miesięcy (w I-II kwartale 2016 r.) opublikowane zostaną raporty z monitoringu, w których zawarte zostaną tzw. zalecenia pokontrolne.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej pracy w ramach monitoringu. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zyska zainteresowanie mieszkańców Elbląga i zachęci część z nich do podejmowania własnych działań watchdogowych 🙂

Z naszej strony zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy. Im więcej nas będzie się interesować tym, jak działają elbląskie instytucje publiczne i podlegające im spółki, tym lepiej powinny one pracować w naszym wspólnym, społecznym interesie.

Marek Zajączkowski, Marcin Zakęs